sobota, 22. januar 2011

Investicijski debakel

V zad­njem letu pred projek­tom Evropske prestolni­ce kulture (EPK) še ni­ti ena odključ­nih investi­cij (U­metnostna galeri­ja Maribor, Rotovški  trg z osrednjo knjiž­ni­co, Maks in nabrež­je reke Drave) ni­ma trdnih zagotovil o denarju. Šte­vil­ne inve­sticije v Ma­ribo­ru ča­ka­jo na de­nar, da bi lah­ko za­če­li pre­no­ve in gradnje, a trdnih za­go­to­vil še ni; priča smo le mnogim obljubam. Kar po­meni, da, če­tudi začne­jo gra­diti jutri, niti eden od ključnih pro­jektov ne bo pripravljen v za­četku le­ta2012, ko bo Maribor EPK.
Tudi za štiri ključne pro­jekte, ki naj bi jih še vla­da pre­po­zna­la za prednostne –Umetnostna gale­rija Ma­ribor (UGM), Ro­tovški trg z osrednjo knjiž­nico, Maks in na­brež­je re­ke Dra­ve-, se na­tančno ne ve, kdaj bo­do zaključe­ni. Po zadnjih informa­cijah je vla­da, ki je EPK pre­po­znala za na­cio­nal­ni pro­jekt, za na­slednja tri le­ta obljubila de­set milijo­nov evrov za UGM in knjižnico, ka­ko bo z na­daljnjim financira­njem Maksa, ko bo ta po­stavljen, in na­brežjem Drave, za ka­te­re­ga naj bi pre­ko razpisov do­bili osem milijo­nov, pa jasnih za­go­to­vil ni. Tudi kre­dit za Maks, ki naj bi ga do­bil ZIM, je še v fa­zi poga­janj, pra­vi direktor Mat­jaž Knez. Le dol­go­ročna stra­teška po­litika bi lah­koMa­ribor pripe­lja­la do že­le­nih inve­sticij, pra­vijo poznaval­ci, a dejstvo, da v le­tu 2011 Mestna občina Ma­ribor (MOM) še nima niti ene­ga podpisa­ne­ga do­kumenta, s ka­te­rim bi za­go­to­vila en sam evro inve­sticijskih sredstev, bo­de v oči. Ob na­čel­nih za­go­to­vilih je tež­ko re­sno go­vo­riti o pro­ra­čunu in inve­sticijah. Za­to je vpraša­nje, za­kaj nista niti občina niti drža­va zbra­li do­volj po­guma in javno­sti spo­ro­čili, da neka­te­rih inve­sticij pač ne bo, na me­stu. Ča­ka­nje  - če ne ome­nja­mo inve­sticijske po­litike države, ki si te­ga go­to­vo ne mo­re šte­ti v čast –pa najbolj ško­duje inve­sticiji sa­mi...
Članek Petre Zemljič v današnjem Večeru (22.1.2011).

Ni komentarjev:

Objavite komentar